top of page

A Workplus-nál biztonságban tudhatja bizalmas információit

Adatvédelem

A Workplus Hungary Kft. (a továbbiakban: „Workplus” vagy „Adatkezelő”) a Magyarország prémium munkaerő-piaci szolgáltató cégcsoport a Workplus Global tagja, mely az elmúlt 34 évben több százezer munkavállalót és vállalatot kapcsolt össze világszerte, megoldásainkkal választ adva a munkaerő-piaci, szervezet és üzletfejlesztési és HR menedzsment nemzetközi és helyi kihívásaira.

A Workplus neve és hírneve összeforrott a megbízhatósággal, azzal az alapelvvel, amely valamennyi tevékenységünket áthatja. Ügyfeleink értékes adatokat bíznak ránk, és mi komolyan vesszük a belénk fektetett bizalmat. A Workplus ügyfelei megbízásából adatkezelési feladatokat lát el, és felelősséget vállal a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő védelméért.

A Workplus elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Workplus a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A Workplus kiemelt célja az, hogy teljes mértékben megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így elsősorban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), illetve a hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja tájékoztatni a Workplus-al akár weboldalán, akár munkavállalói útján kapcsolatba kerülő személyeket arról, hogy a Workplus miként kívánja kezelni személyes adataikat.

Az adatkezelő a Workplus Hungary Kft. (1165 Budapest, Papír utca 19.; cégjegyzékszám: 01-09-660089; képviseli: Varga Krisztina ügyvezető; e-mail: krisztina@workplus.consulting), mivel az Adatkezelő gyakorolja a személyes adatok feletti ellenőrzést, határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

 

A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató alkalmazandó

1. az álláspályázóinkra és a karrierszolgáltatásainkat (karriercoaching, karriertanácsadás, stb.) igénybe vevő személyekre (a továbbiakban együttesen: „Álláspályázók”),

2. a közvetített vagy kölcsönzött munkatársainkra (vagyis az olyan személyekre, akiket megbízóink („Partner”) egyikének kiközvetítünk vagy egyes megbízatások kapcsán kihelyezünk, illetve az olyan személyekre, akik számára kihelyezési (outplacement) vagy pályamódosítási szolgáltatásokat nyújtunk) (a továbbiakban együttesen: „Közvetített és Kölcsönzött Munkavállalók”),

3. az itt felsorolt honlap (www.workplus.consulting) és alkalmazások (a továbbiakban: „Webhely”) felhasználóira (a továbbiakban együttesen: „Webhely Felhasználók”), továbbá

4. az üzleti partnereink, megbízóink és alvállalkozóink képviselőire, kapcsolattartóira (a továbbiakban együttesen „Kapcsolattartók”).

A jelen Tájékoztató nem alkalmazandó a vállalati központunkban és az országos egységeinknél dolgozó munkavállalóinkra, akik a Workplus alkalmazottjai, és akik közvetlenül a Workplus-nak dolgoznak, nem pedig közvetlenül a Workplus valamely megbízójának.

A jelen Tájékoztató leírja az általunk gyűjtött személyes adatok és személyes információk típusait, ezen adatok és információk felhasználási módjait, az általunk összegyűjtött adatok és információk kezelését és védelmét, a tárolásuk időtartamát, azokat a feleket, akikkel az adatokat, információkat megosztjuk, illetve akiknek továbbítjuk azokat, továbbá a jogokat, amelyeket az érintettek a személyes adataik használatával kapcsolatosan gyakorolhatnak.

Azt is ismertetjük, hogyan tud kapcsolatba lépni velünk az adatvédelmi gyakorlatunkkal és a jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. Adatvédelmi gyakorlataink eltérőek lehetnek azokban az országokban, melyekben jelen vagyunk, tükrözve a helyi gyakorlatokat és jogszabályi követelményeket. A helyi Webhelyeink meglátogatásával tájékozódhat a konkrét helyi feltételek felől.

Az alábbi linkek bármelyikére kattintva a listában szereplő szakaszra ugorhat:

I. Milyen információkat gyűjtünk

II. Hogyan használjuk az általunk gyűjtött információkat

III. Milyen módon kezeljük és védjük a személyes adatokat

IV. Mennyi ideig tároljuk az általunk gyűjtött információkat

V. Milyen információkat osztunk meg

VI. Adattovábbítás

VII. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések

VIII. Az Ön jogai és választási lehetőségei

IX. Az adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

X. Hogyan léphet velünk kapcsolatba

I. Milyen információkat gyűjtünk?

Számos módon gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például Webhelyeinken és a közösségi média csatornáinkon keresztül, a rendezvényeinken, telefonon, álláspályázatokon keresztül, a munkaerő-felvételhez kapcsolódóan, illetve a megbízókkal folytatott interjúk során, valamint Ön is bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása során folyamatosan biztosítjuk az adatvédelmi szabályok érvényesülését.

A kapcsolat jellegétől függően különböző személyes adatokat gyűjthetünk, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

elérhetőségi adatok (például név, postacím, e-mail cím és telefonszám);

felhasználónév és jelszó, amikor Webhelyeinken regisztrál;

egyéb információk, amelyeket Ön esetlegesen számunkra megad, például álláspályázatok vagy felmérések keretében, vagy a Webhelyeinken található „Kapcsolatfelvétel” funkció segítségével;

ha Ön kapcsolatba lép velünk, az Önnel folytatott e-mailezések (levelezések), esetleges telefonbeszélgetések tartalma.

Kiskorúak adatainak kezelése

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így Ön, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Workplus szolgáltatásainak, illetve Webhelyeinek használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Különleges személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő – bizonyos ritka esetek kivételével – nem kéri Öntől különleges személyes adatok megadását.

Amennyiben Ön mégis különleges személyes adatot bocsát az Adatkezelőnek, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az adatok kezeléséhez Ön kifejezett hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont).

II.Hogyan használjuk az általunk gyűjtött információkat

A Workplus a személyes adatokat kizárólag az alábbi, GDPR-ban meghatározott alapelvek tiszteletben tartásával kezeli:

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

Az Adatkezelő felelős a jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő többek között az alábbi célokra gyűjti és használja fel az adatokat (a jogszabályok által megengedettek szerint):

Az Álláspályázók tekintetében:

munkaerő-piaci megoldások nyújtása;

az álláspályázatainkról érdeklődő, illetve azokra jelentkező személyekkel kapcsolat felvétele, és a számukra legmegfelelőbb pozíciókkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;

toborzás;

konkrét pozícióra való jelentkezés esetében felhasználói fiók létrehozása.

A Közvetített és Kölcsönzött Munkavállalók tekintetében:

munkaerő közvetítés tekintetében a toborzási és kiválasztási folyamat lefolytatása, a lehetséges jelöltek Partnerek részére történő ajánlása,

munkaerő kölcsönzés tekintetében a munkaviszony létrehozatala és a kölcsönvevő Partner részére a munkavállaló rendelkezésre bocsátása.

Valamennyi érintett tekintetében:

amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, és ez összhangban áll az Adatkezelő Cookie-kra és hirdetésekre vonatkozó tájékoztatójával, promóciós anyagok, az elérhető pozíciókra vonatkozó értesítések és más közlemények küldése;

amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, különleges eseményekkel, promóciókkal, programokkal, ajánlatokkal, felmérésekkel, versenyekkel és piackutatásokkal kapcsolatos közlemények küldése és az ezeken való részvétel kezelése*;

az egyének megkereséseire és kéréseire való válaszadás*;

üzleti tevékenységünk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve a szolgáltatásaink fejlesztését, továbbfejlesztését, elemzését és javítását, a kommunikációnk kezelését, adatelemzések lefolytatását, valamint a könyvelési, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók végrehajtását is);

Közvélemény kutatás, piackutatás, fogyasztói elégedettség mérése és visszajelzések értékelése*; valamint

a csalások és egyéb jogellenes tevékenység, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem, illetve ezek felismerése és a megakadályozásuk érdekében tett lépések, amennyiben szektorspecifikus jogszabály ezt előírja.

Az e pontban foglalt adatkezelések jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), valamint az Ön tájékozott hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) a * -al jelölt pontok esetében.

Az adatkezelések jogalapja

A Workplus minden adatkezeléssel kapcsolatosan biztosítja, hogy az megfelelő jogalapon történik, amely lehet, pl. az Ön hozzájárulása, de a GDPR-ban szereplő jogi kötelezettség teljesítése is. Az alábbiakban foglaljuk össze, hogy milyen jogalapon kezeljünk az Ön adatait.

a) Szerződés teljesítése, szerződéskötés előkészítése

A szerződés teljesítése jogalapot a Workplus abban az esetben használja, amennyiben az adatkezelés a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, illetve megszűntetéséhez szükséges.

Ehhez a jogalaphoz tartozik továbbá a szerződés létrejötte előtti olyan adatkezelés is, amely az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az ilyen jogalapon kezelt adatokat Ön jellemzően a szerződéskötéskor adja meg, vagy a szerződés teljesítése során keletkeznek Önről.

b) Jogszabályoknak való megfelelés

Amennyiben Ön nálunk kölcsönzötti jogviszonyt létesít, vagy közreműködői szerződést kötünk Önnel az egyes hatósági bejelentések – pl. adóhatóság, társadalombiztosítási szervek – megtételéhez kötelesek vagyunk az Ön adatait kezelni. Továbbá, bizonyos esetekben hatósági vagy bírósági határozat, és egyéb jogszabály is kötelezhet minket adatainak továbbítására.

c) Hozzájárulás

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján is kezelje személyes adatait pl. felhasználói fiók létrehozása esetén. Hozzájárulás jogalap használata esetén az Adatkezelő minden esetben az Ön rendelkezésére bocsátja a GDPR 13. és 14. cikke szerint elkészített adatkezelési tájékoztatóját.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ugyanakkor e visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás tényéből önmagában nem keletkezhet Önnek hátránya.

Ön a hozzájárulását az alábbi módok bármelyikén visszavonhatja:

írásban levélben, a levelet hiteles módon (nem természetes személy ügyfél esetén hiteles aláírás-mintának megfelelően) aláírva;

elektronikus módon – megfelelő azonosítást és hitelesítést követően;

telefonon kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával (ebben az esetben a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül);

bizonyos előre meghatározott esetekben email-en, minimum fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

d) Jogos érdek

Emellett sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, ha az Adatkezelő valamely jogos érdeke miatt lényeges és szükséges. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni ezekről a jogos érdekekről, és arról, hogy mikor kezelhetünk információkat ezekre hivatkozva.

A jogos érdek jogalapot a Workplus akkor alkalmazza, ha az adatkezelésre a Workplus, tagvállalati tag vagy a Workplus-al kapcsolatban álló harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség van, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ennek eldöntésére a Workplus minden esetben ún. érdekmérlegelési tesztet folytat le, amelynek eredménye határozza meg, hogy az adatkezelés jogszerűen folytatható-e ezen a jogalap alapján.

Jogos érdek alapján történik az adatkezelés, például:

amennyiben a folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük, módosítsuk, személyre szabjuk, vagy más módon javítsuk a szolgáltatásainkat/kommunikációnkat, az ügyfeleink, álláspályázóink és munkatársaink javát szolgálva;

a csalások felismerése és megelőzése;

a hálózatunk és informatikai rendszereink biztonságának növelése;

annak jobb megértése, hogy az emberek mily módon kerülnek kapcsolatba a Webhelyeinkkel;

direkt marketing célok;

a promóciós kampányok és hirdetések hatékonyságának meghatározása.

Amikor a fenti célok érdekében végzünk adatkezelést, személyes adatainak kezelését kiemelt figyelemmel biztosítjuk. Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. Amennyiben most élni kíván ezzel a jogával, kattintson ide! Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben él a tiltakozáshoz való jogával, ez befolyásolhatja azt, hogy az Ön számára legelőnyösebb szolgáltatásokat nyújthassunk.

Az információkat egyéb módon is felhasználhatjuk, amelyről azok összegyűjtésének időpontjában vagy azt megelőzően külön értesítést küldünk.

III. Milyen módon kezeljük és védjük a személyes adatokat

Az általunk – többek között automatizált eszközök útján – gyűjtött személyes adatokat a fentiekben meghatározott célokra és meghatározott időtartamig kezeljük, összhangban a belső adatmegőrzési szabályzatunkkal annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat ne tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.

Olyan szervezési, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn, amelyek célja az Ön által megadott személyes adatok védelme a véletlen, törvényellenes vagy illetéktelen megsemmisítés, elvesztés, módosítás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ellen. A személyes adatok megfelelő biztonságának és titkosságának garantálása érdekében a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

A küldött és fogadott adatok átvitel közbeni titkosítása;

Szigorú felhasználó-hitelesítési kontrollok;

Megszilárdított hálózati infrastruktúra;

Hálózatfelügyeleti megoldások;

IV. Mennyi ideig tároljuk az általunk gyűjtött adatokat

Az általunk gyűjtött személyes adatokat olyan módon tároljuk rendszereinkben, amely az érintettek azonosítását legfeljebb annyi időre teszi lehetővé, amely azon célok fényében szükséges, amelyek miatt az adatokat összegyűjtöttük vagy azokat a továbbiakban kezeljük.

Ezt a konkrét időtartamot az alábbiak figyelembevételével határozzuk meg:

Az összegyűjtött személyes adatok további tárolásának szükségessége a vele megállapodott szolgáltatások felhasználónak való nyújtása érdekében;

Az Adatkezelő jogos érdekeinek a céloknál leírtak szerinti védelme érdekében;

Olyan különleges jogi kötelezettségek fennállása, amelyek az adatok kezelését és a kapcsolódó adattárolást meghatározott időtartamra szükségessé teszik.

V. Milyen információkat osztunk meg

Személyes adatait védjük és nem tesszük közzé. Személyes adatait megoszthatjuk azokkal az alvállalkozókkal, akik a nevünkben és az utasításaink alapján szolgáltatásokat nyújtanak. Megoszthatjuk a személyes adatait (i) a leányvállalatainkkal és a kapcsolt vállalkozásainkkal; (ii) ha Ön álláskereső, akkor olyan megbízókkal, akiknek elérhető munkalehetőségei lehetnek, vagy érdeklődhetnek az általunk kihelyezett munkaerő iránt; és (iii) más partnereinkkel, például munkaerő-kihelyezési tanácsadókkal és alvállalkozókkal, abból a célból, hogy munkát találjanak Önnek.

Ezen túlmenően, továbbíthatjuk vagy nyilvánosságra hozhatjuk az Ön bizonyos személyes adatait (i) ha erre valamely jogszabály vagy jogi eljárás kötelez bennünket; (ii) a bűnüldöző szervek vagy más kormányzati tisztviselők számára egy jogszerű feltárás iránti kérelem alapján; és (iii) amennyiben úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy megfelelő fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni kár megelőzésére, illetve csalás vagy illegális tevékenység kivizsgálására.

 

Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy amennyiben elidegenítjük vagy átruházzuk üzleti vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét (beleértve az átszervezést, végelszámolást vagy felszámolást is) az Önnel kapcsolatosan nyilvántartott személyes adatokat is átadjuk.

Az Adatkezelő a hatóságok, vagy bíróságok részére a rögzített felvételeket az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően csak bírósági, vagy más hatósági eljárásban egyéb bizonyíték hiányában továbbítja a Be. 261.§, 308.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá más Be-ben található kötelezettség alapján, valamint a Pp. 267. § és 268. § (2) bekezdése alapján.

VI. Adattovábbítás

Az Ön által megadott vagy az Önről gyűjtött személyes adatokat szerződéses kötelezettségeink alapján átadjuk a hazai és nemzetközi ügyfeleknek, Partnereinknek, valamint a Workplus más tagjainak.

Az Európai Unió tagállamaiban azonos védelem illeti meg személyes adatait.

Amikor Európai Unión kívüli országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítjuk adatait, biztosítjuk azok megfelelő védelmét az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, vagy ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, valamint ha az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen garanciák lehetnek különösen a) állami hatóságok vagy szervek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható eszközök; b) kötelező erejű vállalati szabályok; c) az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések.

VII. Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések

A Workplus többek között az alábbi adatkezelések tekintetében kezelheti az Ön személyes adatait a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban.

1. Jelölti adatbázisba történő regisztráció kapcsán felmerülő adatkezelés

Az Érintettek a Workplus weboldalán regisztrálhatnak az Adatkezelő jelölti adatbázisába. Ekkor az Érintettek megadják Személyes Adataikat, valamint a jelentkezés kapcsán személyes adataikat is tartalmazó dokumentumokat tölthetnek fel a Weboldalon, ami által az Érintettek regisztrálnak az Adatkezelő adatbázisába. Az Érintett személyes adata akkor is feltöltésre kerül az adatbázisba, ha telefonon, e-mailen, személyesen vagy a közösségi médián keresztül megadott adatok tekintetében ahhoz az Érintett hozzájárul.

Az Álláspályázó két formában regisztrálhat az adatbázisba; általános regisztráció keretében, ahol az összes lehetséges állás betöltésével összefüggésben kerül sor adatai kezelésére, vagy kizárólag konkrét állásra jelentkezéssel, amely esetben személyes adata csak e konkrét pozíció kapcsán kerül kezelésre.

Az adatkezelés részletei az alábbi táblázatban találhatók.

Adatkezelés célja

Jelölti adatbázisba történő felvétel elősegítése, a toborzási, kiválasztási folyamat megkönnyítése, a toborzási, kiválasztási folyamat lefolytatása, a jelöltek számára megfelelő munkakör ajánlása, végeredményben a munkakör betöltése. A fentiekben felsorolt tevékenységeken túlmenően, ha Ön Álláspályázó, és regisztrációs fiókot létrehoz, vagy pályázik egy munkakörre, adatait a következő célokra használjuk fel (a jogszabályok által megengedettek szerint):

álláslehetőségek és munka biztosítása az Ön számára;

HR szolgáltatások nyújtása az Ön számára;

kiegészítő szolgáltatások nyújtása az Ön számára: képzések, karrier-tanácsadás és pályamódosítási szolgáltatások;

az Ön alkalmasságának megítélése álláspályázóként, illetve az Ön szakképzettségének megítélése egyes pozíciók kapcsán; valamint

adatelemzések lefolytatása, például: (i) az álláspályázói és munkatársi bázisunk elemzése; (ii) az egyéni teljesítmények és képességek értékelése, beleértve a munkával kapcsolatos készségek minősítését is; (iii) a készségek terén megmutatkozó hiányosságok azonosítása; (iv) információk felhasználása az egyének és az elérhető lehetőségek megfelelő összepárosítása érdekében, és (v) az üzletszerzési csatornából származó adatok elemzése (a munkaerő-felvételi gyakorlatokban megmutatkozó tendenciák).

Kezelt adatok köre

megszólítás, titulus, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, utca, házszám, irányítószám, város, ország, önéletrajz és a benne szereplő adatok (magyar vagy idegen nyelvű), motivációs levél és a benne szereplő adatok, saját járműre vonatkozó adat (igen, nem), bérigény, képzettség, speciális ismeretek, munkával kapcsolatos készségekre utaló adatok, egyéb, az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A regisztráció során Ön hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő adatbázisában való rögzítéséhez, továbbá, hogy részt vegyen az Adatkezelő toborzási és kiválasztási folyamatában.

az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az Álláspályázó sem papír alapon, sem a honlapon keresztül nem tudott hozzájárulást adni az adatkezeléshez, akkor adatait a hozzájárulás megadásáig, de nem tovább, mint 30 napig az Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli.

Az Adatkezelő nem kéri Öntől különleges személyes adat megadását. Amennyiben az Álláspályázó a regisztráció során a különleges személyes adatok mégis saját döntése alapján megad, (pl. vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok) akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a), b) és h) pont).

Adatkezelés időtartama

Személyes adatait a regisztráció megerősítése esetén a profiljában történő utolsó aktivitásától számított 24 hónapig, illetve a regisztráció megszűnéséig vagy megszüntetéséig őrizzük.

Amennyiben regisztrációját nem erősíti meg, személyes adatait 14 (tizennégy) nap elteltével töröljük.

Jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén a hozzájárulás megadásáig, de legfeljebb 30 napig.

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

A jelölti adatbázist és az abban található Személyes Adatokat A Workplus Cégcsoport tagjai közösen kezelik, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a Workplus Cégcsoport az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek.

A Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi elemei kerülnek részletezésre.

Az Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. Ebben a tájékoztatóban szerepelnek a Közös Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének, mint az Érintett felé a kapcsolattartó személynek a neve és elérhetőségi adatai is.

A Közös Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő által végzett érintetti megkeresés) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

A Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben a Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozók részére nem történik adattovábbítás.

2. Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerőkölcsönzés és munkaerő közvetítés esetén

Az Adatkezelő a munkaerőkölcsönzési, illetve munkaerő közvetítési szolgáltatása keretében a toborzási és kiválasztási folyamat tekintetében is végez adatkezelést.

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő az Álláspályázók számára segítséget nyújt a leginkább megfelelő munkahely kiválasztásában, valamint hozzásegíti a Partnereit a leginkább megfelelő jelölt megtalálásában és a hozzá történő kiközvetítésben.

Ennek keretében az Adatkezelő a lehetséges Álláspályázókkal interjúkat folytat, amennyiben az szükséges teszteket (személyiségtesztek vagy szakmai tesztek) végez, továbbá meghatározza, hogy melyik Álláskereső lehet a legalkalmasabb a meghirdetett pozíció betöltésére.

Az Adatkezelő a nyitott pozíciókról az Álláspályázókkal az alábbi elérhetőségeken keresztül ad tájékoztatást:

pl. weboldal, e-mail, telefon, Facebook stb.

Az adatkezelés részletei az alábbi táblázatban találhatók.

Adatkezelés célja

Munkaerő felkutatása, és ajánlása a meghirdetett pozícióra.

Kezelt adatok köre

A toborzási, kiválasztási folyamat során a jelölti adatbázisba történő regisztráción felül az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Az interjú során felvett adatok (pl. a jelölt által megpályázott pozíció, szakmai tapasztalat, személyiség, szakmai tudás, nyelvtudás, legmagasabb iskolai végzettség, jelenlegi/utolsó munkahely, pozíció, bérigény, szakmai vagy személyiségtesztek eredménye.

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Amennyiben az Álláspályázó csak egy meghatározott pozícióra kíván jelentkezni, az Álláspályázó kizárólag e pozíció kapcsán hozzájárul a személyes adatait kezeléséhez, továbbá az Adatkezelő meghatározott Partnere számára történő adattovábbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében;

Amennyiben az Álláspályázó több pozícióra kíván jelentkezni, az Álláspályázó valamennyi pozíció kapcsán hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, továbbá az Adatkezelő Partnerei számára történő adattovábbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében;

az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Az Adatkezelő a munkaerő kölcsönzési, illetve munkaerő közvetítési folyamata során úgynevezett „névegyeztetési” eljárást is lefolytathat, amely során továbbíthatja a jelölt nevét és születési dátumát a Partner részére. A „névegyeztetési” eljárás célja, hogy azonosítsa, hogy az Álláspályázó kapcsán rendelkezik-e már a Partner saját információval.

Az Adatkezelő nem kéri Öntől különleges személyes adat megadását. Amennyiben az Álláspályázó a regisztráció során a különleges személyes adatok mégis saját döntése alapján megad, (pl. vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok) akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a), b) és h) pont).

Adatkezelés időtartama

A Workplus az adatokat kizárólag a pályázat eredményéről való kiértesítésig őrzi meg, amennyiben a pályázóval nem létesít munkaviszonyt. Ezen adatokat a Workplus más célra nem használja fel, kivéve, ha a pályázó kifejezetten kéri, hogy pályázati anyagát más célból, egy esetleges újabb pályázati eljárásban való részvétel céljából, az értesítéstől számított 1 évig kezelje.

Munkaviszony létesítése esetén a Workplus az adatokat a pozíció betöltésének időpontjáig kezeli az Ön hozzájárulása alapján.

Kizárólag egy adott pozícióra történő jelentkezés kapcsán megadott hozzájárulása esetén a konkrét pozíció betöltésének időpontjáig, de legkésőbb a jelentkezést követő 6 hónap lejártáig.

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

Amennyiben az Álláspályázó kiválasztásra kerül az Adatkezelő által, a Partnere megismerheti az Álláspályázó Személyes Adatait.

Munkaerőkölcsönzés esetén a kölcsönvevő munkáltató az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató megállapodása alapján ismerheti meg a jelölt Személyes Adatait.

A munkaerő-közvetítési megállapodás megbízója pedig az Adatkezelővel kötött munkaerő-közvetítési megbízáshoz kapcsolódó adattovábbítási megállapodás alapján ismerheti meg az adatot.

A Workplus Cégcsoport vállalatai a toborzási és kiválasztási folyamat során közösen kezelik a Személyes Adatokat, így közös adatkezelőnek minősülnek valamennyi, a fentiekben meghatározott adat tekintetében.

A közös adatkezelés célja, hogy a Workplus Cégcsoport az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg.

A Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi elemei kerülnek részletezésre.

Az Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. Ebben a tájékoztatóban szerepelnek a Közös Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének, mint az Érintett felé a kapcsolattartó személynek a neve és elérhetőségi adatai is.

A Közös Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő által végzett érintetti megkeresés) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

A Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben a Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozók részére nem történik adattovábbítás.

A névegyeztetési eljárás keretében az Adatkezelő továbbíthatja az Álláspályázó adatait a Partner számára (név, születési dátum, e-mailcím), annak érdekében, hogy beazonosításra kerülhessen, hogy szerepel-e már a Partner adatbázisában. Amennyiben nem szerepel az Adatbázisban, azonban a pozíció betöltése tekintetében az Álláspályázó potenciális jelöltnek minősülhet, az Adatkezelő továbbítja önéletrajzát, motivációs levelét (ha van), valamint az általa elkészített jellemzést a Partner részére.

3. Toborzási és kiválasztási folyamat saját munkavállalók tekintetében

Az Adatkezelő saját maga számára is végez toborzást, amely keretében saját munkavállalói felkutatását végzi a meghirdetett pozíció(k) betöltése érdekében.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megegyezik a 2. pontban leírtakkal, azonban ebben az esetben az Álláspályázó Személyes Adatai nem kerülnek továbbításra a Partnerek részére.

4. Munkaerőkölcsönzés keretében történő adatkezelés

Az Adatkezelő munkaerő kölcsönzési szolgáltatást is nyújt Partnerei részére, amely tekintetében adatkezelést is végez. A munkaerőkölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó (az Adatkezelő) a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (Mt. 214.§ (1) a)).

Az Adatkezelő a munkaerőkölcsönzési szolgáltatása keretében egyrészt a Partnerei számára végez toborzási és kiválasztási szolgáltatásokat (az adatkezelés részleteit lásd a 2. pontban), másrészt magának a munkaerő kölcsönzésének céljából végez adatkezelést, így többek között a munkaviszony létrehozatala, fenntartása és megszűnése tekintetében. E folyamat során az Adatkezelő mint kölcsönbeadó munkáltató jár el. Az Adatkezelő a munkaerő kölcsönzés tekintetében különös tekintettel a munkaviszony létrehozása, fenntartása (különösen bérszámfejtés, munkabér, bónuszok kifizetése, munkaidő nyilvántartása, foglakozás egyészségügyi szolgáltatás nyújtása), valamint megszüntetése kapcsán kezel adatot. Az Adatkezelő Partnere szintén végez adatkezelést a munkavállaló mindennapi munkavégzésére vonatkozóan pl. tréningeken való részvétel, képzés, teljesítményértékelés, munkavállalói ellenőrzés tekintetében. Az Adatkezelő Partnere által végzett adatkezelés egyes részleteiről a Partner adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

Az adatkezelés részletei az alábbi táblázatban találhatók.

Adatkezelés célja

Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözze az Adatkezelő a Partnerek, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére, és hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit.

Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és az Érintett között jön létre munkaviszony, ezért az Adatkezelőnek minden olyan lentebb említett Személyes Adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez, fenntartásához és megszüntetéséhez szükséges, így többek között az Adatkezelő személyes adatot kezel:

munkabérutalás, bértervezés, bérszámfejtés, levonások teljesítése;

munkabaleset kivizsgálása, ellátások megfizetése;

szabadságok megállapítása, munkaidő kedvezmény;

pénzbeli ellátás-, és szabadság igénylése;

bevándorlási szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, engedélyek kérelmezése;

munkaviszony létesítése, NAV bejelentés teljesítése;

munkaidő-kedvezmény, felmondási korlátozás;

munkaidő nyilvántartása, bérszámfejtés;

a munkavállalók teljesítményének értékelése, célok kitűzése és karrierút biztosítása, illetve a fentiek megfelelően nyomonkövethető dokumentálása;

a munkavállalók, telephelyek, rendszerek és eszközök biztonságának javítása és védelme;

belső szabályzatok és eljárások betartásának monitorozása;

kifizetések feldolgozása

tekintetében

Kezelt adatok köre

megszólítás, titulus, vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma, társadalombiztosítási szám, adóazonosító jel, állampolgárság, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely (levelezési cím), bankszámla száma, családi állapota, eltartott gyermekek száma, e-mail cím, telefonszám, képmás, tanulmányokra vonatkozó adatok, munkahelyekre vonatkozó adatok, idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok, megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk, egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

Megváltozott munkaképességű munkavállalókra tekintetében továbbá: személyazonosító adatok; TAJ szám; munkaképesség változásának mértéke; egészségi állapot mértéke; egészségkárosodás mértéke; fogyatékosság ténye; a fentiek igazolására szolgáló iratok másolata.

Adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése (a Személyes Adatok kezelése a munkaszerződés létrejöttéhez és a szerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Az Adatkezelő személyes adatait a munkaviszony létesítése, fenntartása valamint megszüntetése tekintetében szerződés teljesítése jogalap alapján kezeli.

jogszabályi kötelezettség (a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelőre – közös adatkezelés esetén a további közös adatkezelőkre – vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges) (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az Adatkezelő meghatározott esetekben a munkaviszony tekintetében jogszabályi kötelezettség alapján kezeli a személyes adatokat. Jogszabályi kötelezettség alapján történik az adatkezelés a munkaviszony létrejötte, fenntartása és megszüntetése, a munkabérutalás, bértervezés, bérszámfejtés, levonások teljesítése, szabadságok megállapítása, munkaidő kedvezmény, pénzbeli ellátás-, és szabadság igénylése, bevándorlási szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, engedélyek kérelmezése, NAV bejelentési kötelezettség teljesítése tekintetében.

az Adatkezelő vagy a Kölcsönvevő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Megváltozott munkaképességű munkavállalók tekintetében az adatkezelés célja: megváltozott munkaképességű személy munkavégzésének, illetve a Munkáltató részére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezmények igazolása és bizonyítása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXCI. tv. („Mmtv.”) 2017. évi CL. törvény („Art.”) 2004. évi CXXIII. törvény („Pftv.”) 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet.

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján átadja a munkavállalók adatait hatóságok (pl. NAV, MÁK, ONYF) számára.

Munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő átadhatja továbbá a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára is.

Munkaerő-kölcsönzés tekintetében az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató (Partner) közös adatkezelőként járnak el. A közös adatkezelési megállapodás alapján a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg. A közös adatkezelés célja a munkaviszony fenntartásának biztosítása, valamint az adatkezelők közötti kölcsönös és akadálymentes kommunikáció elősegítése a hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében. A közös adatkezelés célja továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi elemei kerülnek részletezésre.

Az Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. Ebben a tájékoztatóban szerepelnek a Közös Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének, mint az Érintett felé a kapcsolattartó személynek a neve és elérhetőségi adatai is.

A Közös Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő által végzett érintetti megkeresés) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

A Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben a Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozók részére nem történik adattovábbítás.

Az Adatkezelő a munkaerő kölcsönzés tekintetében az adatokat az alábbi időtartamban kezeli.

FOLYAMAT

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

MEGŐRZÉSI IDŐK

Mt.

• Szja tv., Számv. tv, Art. hatálya alá nem tartozó iratok, különösen CV-k, kompetencia tesztek, feljegyzések a toborzási folyamat lezárásáig

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: „Szja tv.”)

A bizonylatot és a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (10. § (8)).

Az adómentes banki lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet és Mt.

munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

Mt.

Szja tv., Számv. tv. , Art. hatálya alá nem tartozó iratok, a munkaviszony megszűnését követő 3 évig (munkajogi igények elévülési ideje) (286. § (1))

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet és Mt.

munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: „Levéltári törvény”)

• A törvény alapján nem selejtezhetőek a munkaügyi és nyugdíj megállapítását alátámasztó iratok 3. § j); 4. §;

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. (1) bekezdése szerint

„A Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.”

Mt.

A Workplus iratmegőrzési kötelezettsége a kiküldetés ideje alatt és annak megszűnését követő 3 évig fennáll (297. § (3) c)).

Pénzügy, könyvelés, bérszámfejtés

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art”)

Bizonylat megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, illetve halasztott adó esetén 5 évig tárgyidőszakot követő 7. év vége

Art.

10 év - Nyilvántartás megőrzési kötelezettség (122. §).

Bérszámfejtés

Szja tv.

A bizonylatot és a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (10. § (8)).

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: „Tb tv.”)

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

Munkavédelem, tűzvédelem

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: „Munkavédelmi tv.”) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

• 5 év – a kockázatértékelés dokumentumainak megőrzési ideje 54. § (5). • munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

Megváltozott munkaképességgel összefüggésben kezelt adatok

2011. évi CXCI. tv. („Mmtv.”) 2017. évi CL. törvény („Art.”) 2004. évi CXXIII. törvény („Pftv.”) 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet.

• Munkaviszony megszűnését követő 5. év elteltéig.

 

FOLYAMAT

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

MEGŐRZÉSI IDŐK

Mt.

• Szja tv., Számv. tv, Art. hatálya alá nem tartozó iratok, különösen CV-k, kompetencia tesztek, feljegyzések a toborzási folyamat lezárásáig

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: „Szja tv.”)

A bizonylatot és a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (10. § (8)).

Az adómentes banki lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet és Mt.

munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

Mt.

Szja tv., Számv. tv. , Art. hatálya alá nem tartozó iratok, a munkaviszony megszűnését követő 3 évig (munkajogi igények elévülési ideje) (286. § (1))

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet és Mt.

munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: „Levéltári törvény”)

• A törvény alapján nem selejtezhetőek a munkaügyi és nyugdíj megállapítását alátámasztó iratok 3. § j); 4. §;

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. (1) bekezdése szerint

„A Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.”

Mt.

A Workplus iratmegőrzési kötelezettsége a kiküldetés ideje alatt és annak megszűnését követő 3 évig fennáll (297. § (3) c)).

Pénzügy, könyvelés, bérszámfejtés

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art”)

Bizonylat megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, illetve halasztott adó esetén 5 évig tárgyidőszakot követő 7. év vége

Art.

10 év - Nyilvántartás megőrzési kötelezettség (122. §).

Bérszámfejtés

Szja tv.

A bizonylatot és a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (10. § (8)).

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: „Tb tv.”)

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

egy adott időszakot az átfogó ellenőrzése utáni következő átfogó ellenőrzés lezárásakor kell selejtezni

Munkavédelem, tűzvédelem

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: „Munkavédelmi tv.”) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

• 5 év – a kockázatértékelés dokumentumainak megőrzési ideje 54. § (5). • munkajogi igényérvényesítési idő (jelenleg 3 év)

Megváltozott munkaképességgel összefüggésben kezelt adatok

2011. évi CXCI. tv. („Mmtv.”) 2017. évi CL. törvény („Art.”) 2004. évi CXXIII. törvény („Pftv.”) 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet.

• Munkaviszony megszűnését követő 5. év elteltéig.

5. Munkaerő közvetítés keretében történő adatkezelés

A munkaerő közvetítés arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is (118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) a)).

Vagyis az Adatkezelővel kapcsolatban álló Partnerek számára az Adatkezelő végzi a toborzási-kiválasztási tevékenységet, a 2. pontban leírtaknak megfelelően. A lehetséges jelölt megtalálása esetén az Adatkezelő továbbítja személyes adatait a Partner részére.

A sikeres közvetítési eljárás lezárulásakor (az Adatkezelő által közvetített személy munkaviszonyba vételekor) a Partner teljesítésigazolást küld meg az Adatkezelő részére, amely személyes adatokat is tartalmazhat.

Az adatkezelés részletei az alábbi táblázatban találhatók.

Adatkezelés célja

Munkaerő-közvetítési szolgáltatás teljesítésének igazolása.

Kezelt adatok köre

az Érintett neve; munkaköre; munkaviszony kezdete; az Érintett bére

Adatkezelés jogalapja

az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztásra szolgál), a megőrzési idő az adómegállapítási jog elévüléséig (általában az adóévet követő 6. évig) tart. Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

A folyamat tekintetében nem történik adattovábbítás

6. Direkt Marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kezelheti direkt marketing tevékenységével összhangban az alábbiakban ismertetettek szerint.

Az Adatkezelő szolgáltatásairól, ajánlatairól rendszeresen tájékoztatni szeretné ügyfeleit, illetve leendő ügyfeleit ilyen tárgyú közvetlen megkeresések, ajánlatok vagy hírlevelek útján. A hírlevélben – annak típusától függően – az arra feliratkozó ügyfél, vagy leendő ügyfél rendszeres időközönként (pl.: napi, heti, havi rendszerességgel) kap tájékoztatást az Adatkezelő új szolgáltatásairól, ajánlatairól és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket is tartalmazhatnak.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja az ügyfelek és leendő ügyfelek részére reklámok, hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldése, ennek keretében az ügyfelek és leendő ügyfelek tájékoztatása a Társaság új szolgáltatásairól, illetve és ezáltal (új), aktív ügyfelek szerzése a Társaság számára.

Az adatkezelés célja továbbá

a) a piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérések elvégzése, ennek célja, hogy a Táraság fel tudja mérni mennyire elégedettek az ügyfelei a részükre nyújtott szolgáltatással, ennek segítségével pedig a lehető legjobb minőségű szolgáltatást tudja nyújtani a számukra.

b) az ügyfélkapcsolat-kezelése;

c) a minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása;

d) a kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A hozzájárulás az Érintett részéről bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő [8] évig kezeli. Jogos érdek jogalap esetén [8] évig történik az adatkezelés.

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

A hírlevéllel összefüggő kezelt Személyes Adatok a Workplus Cégcsoport tagjai számára kerülnek átadásra, akik Közös Adatkezelőként járnak el.

A Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi elemei kerülnek részletezésre.

Az Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. Ebben a tájékoztatóban szerepelnek a Közös Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének, mint az Érintett felé a kapcsolattartó személynek a neve és elérhetőségi adatai is.

A Közös Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő által végzett érintetti megkeresés) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

A Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben a Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozók részére nem történik adattovábbítás.

7. Társaságot érintő megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Workplushoz telefonon, emailben, postai levélben vagy akár személyesen, illetve közösségi oldalakon (pl. Facebook, LinkedIn) keresztül bárkitől beérkező, a vállalattal kapcsolatos információkra és szolgáltatás információkra vonatkozó megkeresések teljesítése.

Kezelt adatok köre

az Ön által megadott adatok pl. név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Adatkezelés időtartama

Az személyes adatok kezelésére a válaszadást követő 1 évig kerül sor.

Adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

A folyamat tekintetében nem történik adattovábbítás

8. Kapcsolattartói adatkezelés

Az Adatkezelő szerződéses partnerei (a továbbiakban: „Beszállító”) a Beszállító, vagy nem természetes személy Beszállító esetén a Beszállító szerződéses kötelezettségei teljesítésében közreműködő munkatársai, egyéb közreműködői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve kapcsolattartói tekintetében az alábbi célokból végez adatkezelést:

Adatkezelés célja

A személyes adatkezelés célja az Adatkezelő és a Partner között létrejött szerződés teljesítése. Így különösen az Adatkezelő és a Partner közötti hatékony kapcsolattartás megvalósítása, a szerződéshez kapcsolódó egyeztetések lebonyolítása, mely a szerződés teljesítésének elengedhetetlen részét képezi, ahhoz feltétlenül szükséges.

Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelő gazdasági és jogi érdekének érvényesítési lehetősége esetlegesen a szerződés kapcsán felmerülő vitás esetekben.

A cégjegyzésre jogosultak tekintetében az adatkezelés célja továbbá a szerződéskötés, a szerződés esetleges módosítása és megszüntetése is.

Kezelt adatok köre

név, céges e-mail cím, céges telefonszám, pozíció, esetlegesen aláírás.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: természetes személy Partner esetében: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja azaz szerződés teljesítése („az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”)

Egyéb, nem természetes személy Partner esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont, azaz az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az adatkezelés tekintetében megállapította, hogy nem élveznek elsőbbséget a kapcsolattartók alapvető jogai és szabadságai az adatkezelő jogos érdekében szemben, ugyanis az Adatkezelő számára feltétlenül szükséges az, hogy a szerződéses partnerrel fennálló szerződéses jogviszonya tekintetében a napi szinten munkát igénylő operatív feladatok elvégzésre kerülhessenek. Így az esetleges szükséges egyeztetések az Adatkezelő és a partner között gördülékenyen megtörténhessenek. Továbbá, mivel az érintettek a munkaköri leírásukból kifolyólag, valamint a szokásos munkavégzésükből szerzett tapasztalatok alapján joggal számíthatnak arra, hogy személyes adataik kezelésre kerüljenek munkáltatójuk szerződéses partnerei által, így az Adatkezelő nem léphet be olyan mértékben az érintett magánszférájába, ami túlzónak tekinthető, és ami jelentősen hátrányosan érinthetné az érintettet. Az Adatkezelő továbbá csupán az érintett munkájával kapcsolatos a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatait kezeli az érintettnek, és kizárólag a munkájának végzésével kapcsolatban keresi őt.

Adatkezelés időtartama

Üzleti partnereink kapcsolattartóinak személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük, amely eltérő rendelkezés hiányában a szerződés teljesítését követő igényérvényesítési időtartam – a magyar Ptk. szerint jelenleg öt év – végéig, illetve az ezen időtartamon belül történő igényérvényesítés esetén annak jogerős lezárásáig tart.

Adatok forrása

A személyes adatok beérkezhetnek az Adatkezelő nem természetes személy Beszállítójától, továbbá adott esetben magától az Érintettől is.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a Beszállítóval kötött azon szerződés megszűnését követően a polgárjogi elévülési időig (általános esetben 5 évig) kezeli, amellyel kapcsolatban az érintett kapcsolattartóként járt el.

Abban az esetben, ha a kapcsolattartó kapcsolattartói minősége a szerződés fennállása alatt megszűnik, az Adatkezelő e Kapcsolattartót nem keresi többet, kivéve az esetleges vitás eseteket.

Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon szereplő személyes adatokat 8 évig őrzi.

Adattovábbítás, Közös adatkezelők

Az Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat, hatósági vagy bírósági felhívás esetén továbbíthatja hatóságok, vagy bíróságok részére.

A nem természetes személy Beszállító maga is adatkezelőként felel azért, hogy az Érintettek előzetesen megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő (mint az adattovábbítás címzettje, és mint másik adatkezelő) részére történő adattovábbítási szándékról, valamint az adattovábbítással érintett személyes adatok köréről és az adattovábbítás céljairól.

Nem természetes személy Beszállító esetén a Beszállító köteles a tájékoztatót az Érintetteknek átadni és ennek megtörténtét az Adatkezelő felé igazolni.

9. Cookiekkal kapcsolatos adatkezelés

Amikor meglátogatja Webhelyeinket, automatizált eszközök – például cookie-k (avagy sütik), web beaconök (avagy webjelzők) és webszerver naplók – útján összegyűjthetünk bizonyos információkat. Az ilyen módon összegyűjtött információk többek között magukban foglalják az IP-címet, az egyedi eszközazonosítót, a böngésző jellemzőit, az eszköz jellemzőit, az operációs rendszert, a nyelvi preferenciákat, a hivatkozási webcímeket, a Webhelyeinken végrehajtott lépésekre vonatkozó információkat, a Webhelyeink meglátogatásának dátumát és időpontját, valamint egyéb használati statisztikákat.

VIII. Az Ön jogai és választási lehetőségei

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon, hogy személyes adatait kezeljük-e és hozzáférjen az általunk kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkhoz annak ellenőrzése érdekében, hogy a személyes adatai kezelése a jogszabályoknak megfelelően történik. Kérésére az adatkezelés tárgyát képező adatokról másolatot készítünk.

2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan tárolt, pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését kérje az ilyen adatok pontosságának megóvása és azoknak az adatkezeléshez való hozzáigazítása érdekében.

3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és a továbbiakban ne kezeljük azokat. Ezek a körülmények például a következők: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték ii) ha az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapult és Ön visszavonja hozzájárulását iii) az adatkezelés közvetlen marketingcélokból történik vagy iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Azonban a törléshez való jogra kivételek is vonatkoznak. Ezen általános kivételek, amikor a személyes adatok feldolgozása szükséges: i) a véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása, ii) törvényi kötelezettségnek történő megfelelés; vagy iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatok kezelését. Ezek a körülmények például a következők: i) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását iii) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát vagy iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön által eredetileg megadott és az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti az adatok más adatkezelőhöz történő továbbítását, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogalap alapján és automatizált módon történik.

6. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a személyes adatai kezelésének jogalapja nem az Ön hozzájárulása, hanem az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben személyes adatainak kezelése csak kivételes körülmények fennállása esetén folytatódik. Emellett, ha személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Tiltakozás az automatizált döntéshozatallal szemben: Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, az Önnek joga van bármikor visszavonni erre irányuló hozzájárulását. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, megszüntetjük adatai kezelését, hacsak az adatkezelést a vonatkozó törvények és jogszabályok nem teszik lehetővé, vagy nem követelik meg. Hozzájárulásának visszavonása semmilyen esetben nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a korábban megadott hozzájárulással történt adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy fenti jogai gyakorlásával kapcsolatban a Workplus köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatjuk a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, és arról, hogy ezzel kapcsolatban bírósági jogorvoslattal élhet, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Kérelme elintézése során a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítjük az Önt és mindazokat, akiknek korábban a személyes adatait adatkezelés céljára továbbítottuk.

Amennyiben panasza van a Workplus adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, javasoljuk, hogy a vita jogi útra terelését megelőzően lépjen kapcsolatba a Workplus a megjelölt címén.

Jogorvoslati jog: Személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogainak sérelme orvoslása érdekében vagy a sérelem fennállásának közvetlen veszélye esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék, (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A pert lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítani.

Ha az Adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő, illetve más adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, olvassa el az alábbi „Hogyan léphet velünk kapcsolatba” elnevezésű részt.

IX. Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

A jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat (beleértve annak bármely kiegészítését is) rendszeres időközönként javíthatjuk, módosíthatjuk és frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban és a jogszabályi követelményekben bekövetkezett változásokat.

Jelentősebb változtatások esetén értesítést küldünk Önnek Webhelyeinken egy kiemelt helyen elhelyezett értesítés közzétételével, feltüntetve az egyes nyilatkozatok tetején azok legutóbbi frissítését.

X. Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, illetve ha a jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Workplus Hungary Kft.

1165 Budapest, Papír utca 19.
info@workplus.consulting

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Név: Kókai Róbert
Postacím: 1165 Budapest, Papír utca 19.
E-mail: info@workplus.consulting

Észrevétele van?

Írja meg nekünk!

Örülünk, hogy feltűntünk Önnek

bottom of page